Bestuurs nieuwtjes


Nieuwsbrief 25 juli 2023

 

logobcvanacquit-1.jpg

Nieuwsbrief 20 juni 2023

Beste biljarters, clubleden

“De boom wordt hoe dikker hoe dikker”

Velen van ons zullen zich dit versje nog kunnen herinneren dat we op het schoolplein hand in hand met elkaar zongen. Een hele lange rij maakte dat er een dik kluwen ontstond van allemaal kinderen. Dat beleven we feitelijk ook bij Van Acquit. Een enthousiaste groep vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestroopt voor de open dag op zaterdag 17 juni. En de kluwen van leden wordt als maar dikker (groter)!

Allereerst wil ik de groep vrijwilligers hartstikke bedanken voor hun inzet tijdens deze dag. Veel belangstellenden werden vriendelijk verwelkomd en dat maakte de sfeer ontspannen. Nieuwkomers waren onder de indruk van onze mooie accommodatie en de hartelijkheid.

Hoewel die positieve reacties ons al laten blozen (positieve aandacht is een prachtig geschenk!) zagen we het ledenaantal stijgen naar 106 leden; een verhoging ten opzichte van de start in augustus van maar liefst 50%. Dat geeft aan dat de belangstelling voor de biljartsport groeit maar ook dat er behoefte is aan aandacht, sociale verbondenheid. We zullen onze wethouder van de Gemeente Smallingerland dat laten weten (€€ !?)

Een stijging naar 97 naar 103* betekende uiteraard ook dat we het 100ste lid mochten verwelkomen.

*nog onderweg zijn de aanmeldingen van 3 nieuwe leden.

Een hartelijk welkom aan:

Henk Schaap, Ruurd Kei, Sandra Kroonen, Wieger van den Bosch, Marga van de Zwet en Wobbe F. de Vries

opendagsandra-1.jpg

Speciale aandacht voor het 100ste lid: Sandra

 

“Keu(s) genoeg”

Dat is –zoals bekend - de slogan van onze biljartclub die staat vermeld op onze prachtige flyer. De  foto hieronder ondersteunt deze slogan meer dan ik daarover kan schrijven.

Velen weten al wel dat een “keu” dient om de speelbal bij het biljarten in de juiste richting te dirigeren met een bepaalde snelheid en een gewenst effect. Een keu meet gewoonlijk 140 cm en heeft aan de uiteinde een verstevigde stootdop (pomerans) .

Dat de beide heren op de foto voor deze keer die edele instrumenten in de schaduw zetten heeft er alles mee te maken dat zij als het ware de afgelopen periode hebben gediend als keu. Eerder gaf ik al aan dat wij hartstikke blij zijn met de komst van een grote groep enthousiaste dames die het ledenaantal een belangrijke “boost” heeft gegeven. Maar het feit dat deze groep nog enthousiaster is geworden, is mede te danken aan de inzet van deze twee heren (bij verhindering geassisteerd door ons gewaardeerd bestuurslid Bert!). Gedurende een periode van drie maanden hebben beide heren op sympathieke doch sturende wijze de dames kennis laten maken met de basistechnieken van de biljartsport. Als ware “als een keu” hebben zij de dames richting gegeven. 

Hun drive en het enthousiasme bij de dames heeft hen een prachtig shirt opgeleverd met een aansprekende en doeltreffende slogan “never underestimate an old man who plays billiards” (vrije vertaling in het fries: “it binne mannen lykas Grutte Pier”)

Dames bedankt voor deze erkenning en heren (Jappie en Hans): bedankt voor jullie geweldige inzet!

opendagjappieenhans.jpg


 

opendagkrassen.jpgOpteer je ook voor een bestuursrol?

Maar krassen op een beeldscherm zou ik niemand aanbevelen!

Je kunt beter even met mij contact opnemen (à 06-45596417)

Dan kan ik je uitleggen dat we jou nodig hebben!

Wij, bestuursleden,  proberen ons stinkende best te doen om tezamen met een aantal andere vrijwilligers een prachtige club draaiende te houden. Voor nu en . . . . . . later

        Ter geruststelling: We hebben al een uitstekende bemanning in de vorm van:

een secretaris, een penningmeester, een technisch allrounder

en . .

een voorzitter

we zoeken gewoon nog een toehoorder, meedenker, enthousiasteling

 

opendagsponsoring.jpgInmiddels zijn bij de penningmeester een aantal donaties (momenteel € 350,--) binnengekomen. Heel veel dank voor deze aanvullende ondersteuning!

Een ieder die onze club een financiële stimulans kan en wil geven (we denken daarbij aan onze leden, familieleden, etc. ) nodigen wij van harte uit om “vriend” van onze club te worden. Voor een bedrag vanaf € 50,-- per jaar kan bijgedragen worden aan een club waar mensen graag naar toe komen. Voor de gezelligheid en onderling contact.

Nadere info bij de penningmeester (Dirk Hoekman, tel. 06-23281041)

opendagenergie.jpg

Contact met het bestuur van de Stichting UKK

In samenwerking met de “huurbaas”  staan de volgende plannen “op het vuur te sudderen” en we hopen rond medio juli daar groen licht voor te krijgen. E.e.a. hangt samen met een subsidieaanvraag “verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2023”.

Plannen zijn er om de kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas, plaatsing van zonnepanelen, spouwmuurisolatie. Dit alles om ons verblijf in de huidige accommodatie te veraangenamen en te verduurzamen (qua woongenot als lengte van jaren).

 

opendagschoonmaken.jpg

Het gaat lukken!

Beste mensen nogmaals doe ik een beroep op een ieder die daar fysiek toe in staat is om je te melden voor de huishoudelijke taken:

Elke vrijdagmorgen behoren er huishoudelijk taken uitgevoerd worden. Die taken staan duidelijk vermeld op het rooster dat aan het publicatiebord hangt. Zet je naam op de lijst zodat er elke week 2 personen dienst hebben. Tot op heden komen deze taken nog teveel voor rekening van een zeer kleine groep leden.

Daarnaast: Elke dag graag aan het einde van de dag het biljartlaken schoon maken met de rode stofzuiger. Bovendien moet het biljart worden afgedekt. Op de maandag en woensdag verschuift deze taak naar de avond.

Voor degene die uiteindelijk als laatste de deur sluit: Vergeet de ramen niet te sluiten (ook boven het voormalige podium!)

En natuurlijke vergeten we de afwas ook niet!

Wij als bestuur proberen deze taken nogmaals onder ieders aandacht te brengen. Mocht het niet lukken dan gaan wij een jaarrooster maken. Hopelijk kunnen wij ons en jullie die activiteit besparen.

Richtlijnen voor schoonmaakwerkzaamheden kun je vergelijken met een keu: Zij dienen om de leden in de juiste richting te dirigeren met een bepaalde snelheid en gewenst effect.

 

Namens het bestuur wens ik een ieder –nogmaals- een goed en ontspannen zomerreces en graag tot snel.

Henk Nouta

06-45596417

hnouta@gmail.com

 

Overlijden Joke van der Meulen

 

Afgelopen vrijdag 9 juni is ons lid JOKE (Johannes) van der MEULEN op 88 jarige leeftijd overleden.

Tijdens zijn ziekteperiode voelde hij dat zijn krachten langzaam weg gleden. Realistisch kon hij verwoorden dat hij 88 mooie jaren had gehad. Een leven waarin veel werd gereisd en een leven waarin hij met z'n gouden handen prachtige beelden kon maken.

Op de rouwkaart staat "Denk aan mij toen ik alles nog kon"

De leden van Acquit mogen hem gedenken als een enthousiast, sociaal en gedreven biljarter die de winst niet zomaar uit z'n handen liet glippen. Daarnaast was hij ook een sportieve verliezer. Met regelmaat nam hij deel aan diverse toernooien. 

Wij wensen zijn vrouw Janke , kinderen en kleinkinderen sterkte in deze en de komende periode waarin het gemis van Joke een schaduw achterlaat.

 

Op vrijdag 16 juni wordt een afscheidsplechtigheid gehouden (om 14.00 uur in de aula "Wide Ie" van het crematorium Wâldhof te Opeinde). Na het afscheid wordt een ieder uitgenodigd in de koffiekamer voor een informeel samenzijn. Dan is er gelegenheid de familie te condoleren.

 

Correspondentieadres: Janke van der Meulen-de Kroon, Berglaan 54-21, 9203 EJ  Drachten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens het bestuur,

Henk Nouta, voorzitter 

 

Nieuwsbrief 17 mei 2023

 

logobcvanacquit.jpg

Beste biljarters, clubleden

Onze recent gedrukte flyer geeft aan dat er binnen onze club “keu’s genoeg is”! Velen maakten de afgelopen periode een keuze om deel te nemen aan diverse activiteiten. Hoewel die vanwege de naderende zomerperiode weer afnemen zijn er nog vele leden die dagelijks gebruik maken ons clubgebouw (overdag en op de woensdagavond). Ook bestuurlijk zijn er nog verschillende zaken te behandelen.

In vogelvlucht geef ik namens het bestuur informatie over relevante organisatorische en bestuurlijke activiteiten:

 • Ledenvergadering: De ledenvergadering gehouden op 25 april ligt bijna al weer een maand achter ons maar de vragen/ideeën daaruit zijn nog levendig. Nogmaals dank aan die 35 leden die de vergadering konden en wilden bezoeken. Een ledenvergadering is natuurlijk het kloppend hart van onze club en na elke ALV gaan we “Van Acquit”!

 jaarvergadering25april2023.jpg

 • Ledenaantal: De teller staat momenteel op 98 leden, maar om gezondheidsredenen zal dit aantal per 1 juli weer teruggaan naar 96.
 • Website: Na een overleg van de website-werkgroep met de ontwerper ligt de bal weer even bij hem om afspraken te verwerken en technische onvolkomenheden te herstellen. Er wordt gewerkt (!), maar het resultaat zal nog even op zich laten wachten.
 • Het wel en wee: Op welke wijze worden de leden daarover geïnformeerd. In de ledenvergadering is hier aandacht voor gevraagd. Dit punt zal met de daarvoor benoemde commissie worden besproken.
 • Sponsoring: De sponsorcommissie is inmiddels erg actief en de eerste resultaten zijn erg bevredigend. Tips of aandachtspuntjes zijn van harte welkom bij onze penningmeester.
 • Vrienden Van Acquit: Een ieder die onze club een financiële stimulans kan en wil geven (we denken daarbij aan onze leden, familieleden, etc. ) nodigen wij van harte uit om “vriend” van onze club te worden. Voor een bedrag vanaf € 50,-- per jaar kan bijgedragen worden aan een club waar mensen graag naar toe komen. Voor de gezelligheid en onderling contact. De penningmeester, Dirk Hoekman, ziet reacties belangstellend tegemoet.
 • Corvee-rooster: Helaas is nog niet een ieder er van doordrongen dat er vrijdags schoongemaakt moet worden. Een actielijst daarvoor hangt op het prikbord. Het is de bedoeling dat er iedere vrijdag een tweetal zich vrijwillig beschikbaar stelt. Nogmaals: GRAAG AANDACHT HIERVOOR.
 • Catering: In het afgelopen bestuursoverleg is de catering (in- en verkoop koffie, drankjes) geëvalueerd. Aandachtspunten daarbij:
  • staan de opbrengsten in een reële verhouding met de uitgaven?
  • Kan het muntensysteem vervangen worden door contanten?
  • In het eerstvolgende overleg zullen deze aandachtspunten besproken worden.
 • Optimalisering gebouw: Met het stichtingsbestuur van de UKK (eigenaar van ons gebouw) is met regelmaat overleg over onze accommodatie. Bert neemt hierin het voortouw. Voor 25 mei a.s. wordt een aanvraag ingediend voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2023 bij het Iepen Mienskipsfuns Fryslân 2020. Daarmee hopen wij groen licht te krijgen voor een aantal urgente energiebesparende aanpassingen (w.o.: dubbele ramen; spouwmuurisolatie, zonnepanelen). Een eventuele toekenning wordt uiterlijk voor 26 oktober verwacht.
 • Open dag 17 juni: Op deze zaterdag wordt weer een open dag georganiseerd. Bijgaand een poster die desgewenst door een ieder kan worden afgedrukt en opgehangen. Ook liggen er in de biljartruimte meerdere exemplaren. Zegt het voort!!
 • Openingstijden: In de ledenvergadering is aandacht gevraagd voor verruiming van de openingstijden. Het bestuur is daarin terughoudend (vanwege energie en invulling van die momenten). Vooralsnog (tot 1 september) is besloten met ingang van 1 juni ook de deuren te openen op de maandagavond (van 19.00 - 22.00 uur) en de zaterdagmorgen (van 9.30 – 13.00 uur). In de maanden juni t/m augustus zal mogelijk informatie binnenkomen over deze verruiming zodat we in augustus een definitieve keuze kunnen maken. Uiteraard realiseren we ons daarbij dat deze maanden niet de meest geschikte zijn om een verantwoord oordeel te vellen maar ook informatie via de open dag kan van belang zijn/worden.
 • Bloktijden dames: Ook is in de ledenvergadering gevraagd of het mogelijk is twee biljarten (1 en 2) op de woensdag (van 11.00 tot 13.00 uur) gereserveerd te houden voor de damesgroep nu de training is afgelopen. En dat is mogelijk! Vooralsnog tot 1 januari 2024 (evaluatie in december met optie tot verlenging).
 • Bestuurssamenstelling: Helaas heeft Hans Hulkenberg vanwege privéomstandigheden moeten aangeven niet meer deel te kunnen nemen aan ons bestuur. We hebben kort maar prettig met Hans kunnen samenwerken. Bedankt voor die samenwerking Hans! Een vacature dus! Voel je je geroepen om samen met ons Van Acquit levend te houden tezamen met veel enthousiaste leden? Een vraag om toelichting? (Aarzel niet om mij te bellen: 06-45596417).

Namens het bestuur wens ik een ieder een goed en ontspannen zomerreces en graag tot snel.

Henk Nouta

 

18 februari 2023

Beste clubgenoten van "Van Acquit" 


"Op naar de 100" is vandaag het onderwerp van de nieuwsbrief. Dat lijkt of 100 het ultieme doel is waarna wij streven.Dat wil ik meteen ontkrachten, want ons doel is nog steeds een club te zijn waar heel veel mensen zich thuis voelen en waar er ruimte is voor ontspanning en recreatie. Uiteraard mag daarbij een keu met drie biljartballen niet ontbreken!Dat er inmiddels bijna 100 leden dat doel voor ogen hebben is natuurlijk prachtig.In de afgelopen periode mochten wij verwelkomen Tineke Kirtley, Marianne Nell, Tet Ongena en Reinier van der Lienden. Daarmee staat de teller op 94! (6 dames en 88 heren). Welkom dames en heer!!
Wat zeker nog belangrijker is de gezondheid van onze leden. Mochten er signalen zijn dat "het" even niet goed gaat dan stellen wij die informatie als bestuur op prijs. Aandacht voor elkaar heelt niet altijd de wonden maar kan ze wel verzachten. Zo kreeg ik van Sipke en Anneke Zuidema het verzoek het volgende met jullie te delen: "en dan zit je plotseling totaal ongepland is een medische sneltrein met bestemming onbekend! Gelukkig is de bestemming inmiddels bekend. De vernauwing van een belangrijke ader bij het hart is verholpen en het bloed stroomt weer door de aderen!Wij (Sipke en Anneke) willen jullie allen hartelijk bedanken voor de getoonde warme belangstelling en het prachtige bos bloemen dat wij hebben mogen ontvangen"
Interne competitieDe interne competitie is volop bezig. Prachtig dat deze na een lange onderbreking weer kon worden opgestart. Dank ook aan de organisatie hiervan.Soms worden meerdere competitie partijen achter elkaar ingepland. Dat kan een blokkade veroorzaken voor degenen die "vrij" een partijtje willen biljarten. In principe 1 wedstrijd plannen. Mocht er een biljart vrij zijn dan is een 2de  uiteraard geen probleem.
BestuursaangelegenhedenActualia:*Het e mailadres is voortaan: bcvanacquit@gmail.com(de nieuwsbrieven worden vooralsnog verzonden via het e mailadres hnouta@gmail.com Reacties daarop eveneens graag via dat adres)*Aan de folder voor onder meer de sponsoring wordt de laatste "hand" gelegd. "Hij" wordt prachtig! *Vacature penningmeester staat helaas nog open. De tijd dringt!!!!!*Voor energiebesparende bouwkundige aanpassingen is een aanvraag ingediend bij het IMF. Daarnaast wordt het contact met de Gemeente "warm gehouden".*Zoals bekend wordt de ledenvergadering gehouden op dinsdag 25 april ('s avonds).*Volgend bestuursoverleg 5 april.
Met vriendelijke groet ook namens de overige bestuursleden,

Henk Nouta

 

25 januari 2023

Beste collega biljarters

 

Hoewel er op dit moment niet veel concreet nieuws is te melden, behalve dan dat het bestuur in samenwerking met het bestuur van de Stichting UKK veel werk *) verzet om te komen tot het verkrijgen van subsidie voor energiebesparende maatregelen wil ik toch van harte welkom heten het 90ste lid van onze vereniging:

Dirk Hoekman van harte welkom en wij hopen dat je snel een vertrouwd gevoel mag krijgen in ons vermidden.

 

Anneke en Sipke Zuidema willen graag met jullie delen dat Sipke afgelopen vrijdag thuis is gekomen vanuit het ziekenhuis. Het was aanvankelijk de bedoeling een bypass operatie te ondergaan maar in overleg met het medische team is besloten/gekozen voor een vrij ingewikkelde dotterbehandeling. Na een intensieve behandeling en een aantal dagen op de hartbewaking gaat het gelukkig goed met Sipke. Sipke en Anneke veel sterkte bij het aansterken en uiteraard hopen we van harte dat Sipke binnenkort de keu weer kan hanteren en in ons vermidden mag zijn.

 

*) Het bestuur is in gesprek met het Mienskipsfûns om een aanvraag voor subsidie voor te bereiden. Het gaat hierbij om spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen, zonnepanelen en akoestisch materiaal om de herrie in de zaal ietwat te dempen. Uiteraard is onze huisbaas (de stichting UKK) hierbij nauw betrokken. Ook is het probleem van de hoge energielasten besproken met de Gemeente Smallingerland. Deze gaat bekijken en beoordelen (waar is de nood het hoogst) op welke wijze verenigingen kunnen ondersteunen.

 

Een hartelijke groet,

Henk Nouta

 

8 januari 2023

Beste collega-biljart(ers)(sters)! --> even oefenen maar dan lukt dit ook weerπŸ˜…

Zo vlot na de vorige nieuwsbrief is niet gebruikelijk maar graag wil ik nog wat informatie met jullie delen:

Anneke Zuidema (de echtgenote van Sipke) vroeg mij de stand van zaken m.b.t. de gezondheid van Sipke met jullie te delen.

Afgelopen donderdagavond is Sipke opgenomen in Nij Smellinghe met dusdanige hartklachten dat besloten is hem daar te houden tot de bypass operatie. De hoop is dat Sipke eind van de komende week of zo snel mogelijk daarna geopereerd gaat worden. 

Sipke laten we vertrouwen en hopen op een goede afloop en een spoedig herstel! 

 

Leden:

Op dit moment tellen we 89 leden.

Wij heten van harte welkom bij de club: Hans Roelofs en de dames Ada Beijaard, Elly van Dijk-Hoornveld, Erica van de Mheen, Jeanine Oostrom.

Hopelijk dat jullie je allemaal snel thuis mogen voelen bij Van Acquit.

 

Met hartelijke groet,

namens het bestuur, Henk Nouta 

 

4 januari 2023

Beste biljarters

 

Een nieuw jaar met frisse moed er tegen aan! Het bestuur wenst jullie allemaal veel biljartplezier en mooie contacten daarnaast! Hopelijk dat alles met een goede gezondheid.

Voornemens zijn er altijd! Soms worden ze uitgesproken en soms dromen we ervan.
Maar laten we het maar bij de werkelijkheid houden.

 

12 januari staat een overleg genoteerd met de Gemeente Smallingerland over hun rol richting Van Acquit. Kees en Bert zullen onze biljartclub vertegenwoordigen.

 

Ondertussen wordt nagedacht/gewerkt over het plaatsen van zonnepanelen (via sportstroom komen twee offertes binnen). Voor de vervanging van de kozijnen zijn twee aannemers langs geweest en ligt er een offerte voor spouwmuurisolatie. Samen met het kerkbestuur proberen we dit alles te realiseren met behulp van het Mienskipsfûns en BoZa).

Eveneens is advies aangevraagd voor de geluidsisolatie.

Al met al vele activiteiten (en werk!) die er op gericht zijn de biljartballen tot in lengte van dagen te laten rollen.

 

Mooi dat de interne competitie weer van start is gegaan. Alle deelnemers wensen wij veel succes tijdens de geplande wedstrijden maar ook succes met het betalen van de daarvoor verschuldigde bijdrage. De penningmeester zal jullie vast benaderen. Of natuurlijk andersom.

Helaas moet een aantal deelnemers bij aanvang afhaken vanwege medische behandelingen. Sterkte daarbij voor Frans Pauludanus, Sipke Zuidema en Gerard Dellepoort. 

Ook Joop Middelbos ervaart op dit moment te veel fysieke klachten. 

Laten we hopen en vertrouwen dat ze in de najaarscompetitie revanche kunnen nemen.

Voor het organiseren van de competitie bedanken wij bij voorbaat het gouden trio Klaas, Jelle en Sytze. 

 

Over penningmeester gesproken en terug te komen op het dromen over goede voornemens: Inderdaad droomt het bestuur dat er zich een vrijwilliger aandient om dit schone ambt te vervullen. 

Beste leden: Herhaald is gevraagd om deze taak te vervullen. Lid zijn betekent ook dat we met z'n allen zorg willen dragen voor de beheerslast en continuïteit van onze mooie biljartclub. Dus .....!! neem contact op met één van de bestuursleden en laat je verrassen. (besturen kost enige vrije tijd maar voldoening is daarbij een pleister!)

 

4 januari 2023 kennismakingsmiddag voor vrouwelijke geïnteresseerden: 

Maar liefst 11 dames (waarvan 2 uitgenodigde leden van Que Action) hebben gebruik gemaakt van de kennismakingsmiddag! Boven verwachting! Daarvan hebben zich inmiddels al 5 opgegeven voor een training o.l.v. Hans Hulkenberg op de woensdagochtend. 

Een prachtig resultaat waarmee Van Acquit zich in de schijnwerper zet. 

 

 

Een hartelijke groet namens het bestuur,

Henk Nouta (fysiek op grote afstand maar via "the cloud" in jullie vermidden).

 

22 december 2022

Beste clubgenoten

 

Het jaar 2022 is bijna voorbij en we mogen terugkijken op een roerig biljart jaar! Mooi is te constateren dat de ballen zich nog steeds laten roeren en ook nog steeds duurzaam

Hopelijk wordt het jaar 2023 een jaar waar vele biljart partijen gespeeld kunnen worden zonder tegenslagen van corona en/of energie(ke) belemmeringen. Graag wens ik jullie namens het bestuur die energie die nodig is om er gezamenlijk een mooi en gezellig biljart gebeuren van te maken. Erg mooi is ook dat de interne competitie in januari 2023 weer van start kan gaan.

De zieken leden onder ons wens ik veel sterkte bij de behandelingen en laten we vertrouwen op herstel. 

Vermeldenswaardig is ook dat leden oog hebben voor de hoge energielasten waarmee we geconfronteerd worden en ons verrassen! Heel veel dank daarvoor!! 

Dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor sponsoring en wordt nagedacht op welke wijze wij een club van vrienden van Van Acquit vorm kunnen geven. De sportraad assisteert ons bij het maken van een fraaie flyer. Jullie horen ongetwijfeld meer in het jaar 2023.

 

Enkele bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar:

28 april besloten de leden om een huurovereenkomst aan te gaan met het kerkbestuur van De Kapel

1 augustus rolden de ballen op vijf prachtige biljarts

28 augustus mochten we onze accommodatie officieel in gebruik nemen

1 december werden de aangepaste statuten van onze vereniging met de naam "biljartclub Van Acquit" vastgesteld door 42 aanwezige leden

25 december noteren wij 85 leden. Een welkom voor de nieuwe leden: Cees Muurling; Andries Gillebaard; Roel Zondervan; Grieko Kaper en Geert Posthuma (in een vorige nieuwsbrief afgemeld maar heel mooi dat nu gemeld kan worden dat hij alsnog blijft).

 

Interne competitie

Alle deelnemers zijn door de wedstrijdcommissie geïnformeerd. Het bestuur ziet graag een spreiding in het spelen van de wedstrijden. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is sprake van een piekbelasting! Daarom -zo dat mogelijk is - een verzoek aan alle deelnemers om ook uit te wijken naar de morgen of de woensdagavond.

 

Corvee-werkzaamheden

Opgeruimd staat netjes

En natuurlijk voelen wij ons allen verantwoordelijk voor het gezamenlijk schoonhouden en opruimen van onze prachtige biljartzaal. Daarom beste mensen willen jullie vooral ook denken om je in te schrijven voor het rooster dat daarin voorziet.

In de gang kunnen jullie je naam op de daarvoor bestemde lijst zetten.

Ook na het nuttigen van koffie e.d. de kopjes naar de keuken brengen en mochten jullie moeten wachten tot er een biljart vrij is? Even afwassen mag natuurlijk!

 

Open dag op zaterdag

We willen in het voorjaar weer een open dag organiseren om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze biljartclub Van Acquit.De bedoeling is om daarbij voldoende publiciteit te organiseren, zodat mensen ook weten wat er aan de hand is.We gaan dit op een zaterdag organiseren, zodat ook de werkende mens de gelegenheid krijgt onze mooie zaal te bezoeken en het groene laken uit te proberen. 

 

Kennismakingsmiddag voor dames

Op woensdag 4 januari in het nieuwe jaar organiseert onze club in samenwerking met de Sportraad Drachten een kennismakingsmiddag voor dames. Op die dag is de biljartzaal de 's middags (vanaf half twee) wel toegankelijk voor onze leden maar dames gaan deze keer voor!!

 

Annoncée met verloting

Afgelopen dinsdag streden 30 clubleden met elkaar door vooraf aan te kondigen op welke wijze zij een carambool zouden willen maken. Enthousiasme wordt met regelmaat afgestraft. Henk de Groot wist echter "goud" binnen te halen!

De verloting met een diversiteit aan prijzen was deze keer georganiseerd door de bestuursleden maar die eer is het volgende jaar gegund aan een nog te benoemen feest/activiteitencommissie.

Mooi is te benoemen dat de clubkas is gevoed met € 345,--. Een prachtig resultaat wat we in deze roerige tijden best kunnen gebruiken.

Maar er zijn nog een aantal prijzen niet uitgereikt en wel onder de lotnummers:

520; 319; 251; 119; 745; 23 ; 441; 723; 83 (fles jonge jenever! πŸ˜…) Dus komt en geniet!!!! 

 

Driebanden toernooi 

In de loop van het jaar 2023 wordt geprobeerd een driebandentoernooi te organiseren voor alle clubs in de Gemeente Smallingerland. Bert de Jonge en Hans Hulkenberg nemen hierin het voortouw. 

 

Vacature penningmeester

Het is inmiddels bij een ieder bekend maar Van Acquit zoekt per onmiddellijke ingang een bestuurslid die kan zorgdragen voor het beheer van de financiën. Uiteraard staat hij of zij hierin niet alleen maar wordt omringd door een bestuursteam. Beste leden laat de vereniging niet in de kou staan en neem contact op met één van de bestuursleden. De nood is hoog!!

 

Tot slot:

Het bestuur wenst jullie een fijne kerstdagen en een gezonde start in 2023! 

met de slogan "Biljartclub Van Acquit - Keu(s) genoeg"

 

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur, Henk Nouta

 

Zaterdag 19 november 2022

Voor degenen die voor de eerste maal kennismaken met deze informatiebrief: Het bestuur probeert op deze wijze de leden zoveel als mogelijk te voorzien van informatie rondom onze biljartvereniging maar deze brief vervangt de website niet. Dus raadpleeg ook de website (biljartdcdrachten.nl).

 

Ledenadministratie

Deze maand mochten we verwelkomen als nieuwe leden Gerard Dellepoort, Arie Douwsma en Pieter Kailola. Heren van harte welkom en we hopen dat jullie snel vertrouwd raken in ons mooie biljartcentrum. We tellen op dit moment 82 leden!! Op naar de 90 per einde 2022.

 

Contacten met het bestuur van de UKK (de eigenaar van ons pand)

Periodiek wordt er door de beide besturen van gedachten gewisseld over "het reilen en zeilen" . Beiden partijen vinden het van groot belang dat met regelmaat wordt gesproken over de wisselwerking kerk-biljartgebeuren. Het mag opgemerkt worden dat de contacten constructief en plezierig verlopen.

Deze keer is er met name gesproken over de mogelijkheden om gezamenlijk subsidieverzoeken in te dienen richting  bij de Gemeente, Provincie (IMF) om energiebesparende acties te ondernemen. (Kort geleden mochten we een energiecoach verwelkomen die een rapport zal opmaken over de huidige stand van zaken). 

Het belang daarbij is voor beide partijen duidelijk.

 

Bestuurlijke zaken

Kortgeleden werd deelgenomen aan de beweegmarkt waar Geert Popma op ons verzoek tijdelijk een biljart heeft geplaatst (gesubsidieerd door het Sportbedrijf). Daar hebben velen kennis kunnen maken met de biljartsport en is "Van Acquit" op de kaart gezet.

 

Komende dinsdag (22 november) staat een overleg gepland met de coach Sport en Bewegen die ons zal bijstaan bij diverse acties op het gebied van sponsoring, ledenwerving etc.. Op 4 januari staat een biljart middag gepland voor vrouwen. Daarvoor zal binnenkort promotie worden opgezet. 

Ook worden we begeleid door een coach die door de RABO wordt bekostigd. Met regelmaat wordt het bestuur gevoed met adviezen over het beheer van een biljartcentrum. Leerzaam maar ook een "aardige" invulling van vrije tijd.

 

Contact wordt gelegd met de desbetreffende wethouder van de Gemeente Smallingerland om onze activiteiten te sponsoren. Tijdens de opening in augustus werd al door ons aangegeven dat de Gemeente voor ons een belangrijke partner is en blijft. De wethouder stond daar positief tegenover. We zullen zien. 

Het financieel perspectief (waarin onder meer een aanzienlijke verhoging van de energielasten zichtbaar is) geeft alle reden "aan de bel te trekken". Daarbij willen wij wel opmerken dat een perspectief wel in de juiste proportie gezien en gelezen moet worden. Een ieder kan daarover ten alle tijde contact leggen met de penningmeester en/of de voorzitter. 

Als bestuur vinden we het wijs de juiste volgorde aan te houden: 

Lezen >  begrijpen/vragen > conclusies verwoorden.

 

De interne competitie kan met instemming van degenen die het betreft ook op een woensdagavond worden gespeeld. Spelers die dat wensen kunnen dat onderling regelen (van belang voor degenen die overdag nog verplichtingen hebben). Degenen die zich nog willen opgeven voor de interne competitie: Inschrijven kan nog steeds op de lijst op het publicatiebord.

 

Binnenkort zullen we "gedragsregels" publiceren om de algemene gang van zaken te structureren (schoonmaak van vloer en biljarts, keuken etc.).

Tot op heden wordt dat gedaan door degenen die zich "geroepen" voelen maar wij allen voelen ons betrokken en dat betekent "vele handen . . . etc".

 

Website en alles wat daarmee te maken heeft:

Onze steun en toeverlaat Jan Stavast kent ook zijn grenzen en het zou heel erg mooi zijn dat hij een secondant aan zijn zijde krijgt.

Graag komen wij in contact met iemand die affiniteit heeft met deze werkzaamheden. Binnenkort moet er een nieuwe website worden ontwikkeld etc.. Dus een oproep aan alle leden!! Maar ook een familielid of kennis kan natuurlijk een oplossing zijn.

 

Verloting 20 december

Na de annonce-wedstrijd zal de traditionele verloting weer worden gehouden. Binnenkort worden de loten daarvoor weer verkocht en we houden op een feestelijk spektakel met een grote opkomst.

 

Afsluiting van de week

Het bestuur luistert naar alles wat hen bereikt en doet zo mogelijk wat goed is voor de leden.

Elke vrijdag vanaf 15.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn om de onderlinge binding nog steviger te maken. Een hapje en een sapje/biertje/wijntje wordt geregeld. Dat allemaal in combinatie met een creatief en ontspannen biljartspel. Jullie en wij zijn benieuwd

We starten daarmee op vrijdag 25 november. 

 

En dan  ........

 

De algemene ledenvergadering op 1 december (aanvang 14.00 uur)

We hopen elkaar dan te mogen begroeten!! De agenda met bijbehorende stukken is reeds door de secretaris verzonden en de stukken liggen ter inzage in de biljartruimte. Op verzoek worden deze (digitaal) toegezonden. 

Dit jaar dus een vergadering op 1 december (vanwege de voorgestelde wijziging statuten en de begroting)  en in 2023 op 25 april: 19.00 uur.

De begrotingsvergadering zal vervolgens in het jaar 2023 worden gehouden na de annonce in december 2023.

 

Graag wens ik jullie tot slot allen veel biljartplezier en mochten er vragen/opmerkingen zijn dan graag richting het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Henk Nouta, voorzitter

 

Donderdag 3 november 2022

Beste clubleden

De frequentie van de nieuwsbrieven neemt wat af hebben jullie al kunnen constateren!

Maar ik hoop dat de inhoud daarvan nog steeds informatief is en voorziet in behoefte en verbindend werkt met als doel Actief te blijven in Acquit

 

Leden(administratie):

In de maand oktober mochten we Sieger Dantuma verwelkomen als nieuw lid. Van harte welkom Sieger. Daarnaast staan er nog een paar andere belangstellenden klaar en "krijten hun topje" om Van Acquit te gaan. We hopen ook hen binnenkort te kunnen begroeten.

Helaas kregen wij ook twee afmeldingen van Simon Huitema en Geert Posthuma. Onze secretaris heeft gereageerd op deze afmelding. Hoewel een ieder daarvoor een respectabele reden heeft, blijft, dat het nemen van afscheid van deze leden bijzonder jammer is !!!

Maar !!!  ...............: Van harte welkom Simon en/of Geert wanneer de omstandigheden zich wijzigen.

 

Hoewel niet altijd bekend is wat er onder de clubleden "speelt" toch wat ons bereikt. In alle gevallen wordt de "lief en leed" commissie (Henk van der Land en Renze van der Leij) geïnformeerd:  

(publicatie via deze nieuwsbrief is altijd met instemming van de betrokkene)

Jaap de Vries moest afgelopen maandag worden geopereerd aan een tumor in het hoofd. Zeer zorgwekkend maar uit de laatste berichten blijkt dat er hoop is op een herstel. Jaap en Froukje (en bern) sterkte en hopelijk zien wij Jaap (en Froukje ?) spoedig weer aan de biljarttafel.

 

Rabo clubsupport en energie

Leden met een financiële relatie met de RABO konden stemmen op Van Acquit met als resultaat dat dit de club een bedrag heeft opgeleverd van € 167,70. Prachtig en dank aan degenen die hebben meegeleefd via deze stemming. Alle inkomsten dragen uiteindelijk bij aan het warme gevoel bij Van Acquit. 

Als leden werken we allemaal aan dat  warme gevoel maar helaas lijkt het dat we "uitgekleed" worden door de hoge energielasten. We zijn daarover best wel bezorgd en doen er alles aan om het energieverbruik in de gaten te houden.

A.s. dinsdag wordt er een energiescan uitgevoerd en wordt zeer binnenkort een warmtemeter aangebracht. Voor de ramen is door enthousiaste leden folie aangebracht. We blijven werken aan een zuinig energiegedrag!

 

 

Toegang tot onze accommodatie

Men moet soms lang broeden om resultaat te ervaren. En dat broeden was mogelijk door de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet als "vrijwilliger van de dag". Daardoor konden vele leden ongestoord de biljartballen de weg wijzen die ze eigenlijk zouden moeten volgen. Hartelijk dank aan allen die zich de afgelopen periode hebben ingespannen!!

Zeer plots is het spreekwoordelijke "ei" uitgekomen en de vrucht gedraagt zich als volgt:

Vanaf heden  (of liever gezegd vanaf begin deze maand) is de toegangsdeur te openen met een sleutel die op verzoek verstrekt wordt door onze penningmeester/sleutelbewaarder (Dick). De borg hiervoor is € 10,--.

Leden die een sleutel verkiezen (en een aantal hebben die al geruime tijd) tekenen een sleutelovereenkomst waarin een aantal spelregels zijn verwoord. Uiteraard zijn sleutelhouders zich bewust van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat willen we ook netjes vastleggen. Binnenkort krijgen jullie via Dick een sleutelovereenkomst ter tekening (met een kopie voor "onder het kussen")

Na het openen van de deur valt de deur terug in het slot zodat de volgende bezoeker deze alleen kan openen met een sleutel. Degenen die geen sleutel hebben kunnen hun visite kenbaar maken met een druk op de deurbel. De deur wordt dan opengedaan door een mede-clublid. Is er niemand aanwezig dan  . . . helaas.

Aan de leden die het gevoel krijgen dat ze als laatste de biljartzaal verlaten de vraag: Verlaat de zaal op een verantwoorde wijze! Dus alle lichten uit en de biljarttafels afdekken. We blijven allen verantwoordelijk voor "ons kindje met de naam Van Acquit" !!

 

Gasten

We blijven een vereniging of beter gezegd een "biljartcentrum" die in het centrum van Drachten velen in de gelegenheid willen stellen gezellig samen te zijn om een praatje te maken en een kop koffie te drinken. Uiteraard met een accent op de biljartsport.

Gasten zijn welkom maar alleen met een clublid! 

Voor gasten die zich willen oriënteren op een lidmaatschap is uiteraard geen bijdrage verschuldigd. Van hen wordt verwacht dat zij zich in verbinding stellen met een bestuurslid. Voor gasten die incidenteel gebruik maken van de accommodatie is een bijdrage verschuldigd (zie publicatiebord).

 

Bestuur

In de afgelopen periode is door de leden met enthousiasme gewerkt aan een zichtbaar mooie accomodatie. Ook op dit moment staan er nog vele voornemens "op de rol". Als bestuur hebben we gemeend daarvoor versterking in te huren.

Op verzoek heeft Hans Hulkenberg toegezegd het bestuur te willen en kunnen aanvullen. Dank Hans!! De vervolgstap is zijn toezegging te toetsen in de ledenvergadering die wordt gehouden op 1 december a.s.. De agenda daarvoor is in voorbereiding en zal tijdig worden toegezonden.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Henk Nouta, voorzitter.

 

woensdag 5 oktober 2022

De maand september ligt achter ons en kon afgesloten worden met een OPEN DAG die voorzag in een behoefte aan ontspanning en ontmoeten. Tussen de bekende gezichten (met hun partners) mochten we geïnteresseerde bezoekers ontvangen en kennis laten maken met onze sport. Wat dat zal opleveren voor ons ledenbestand is nog even afwachten maar laten vooral terugkijken op een mooie dag die het waard is om herhaald te worden. 

In elk geval staat de teller van het ledenaantal op  80 !

 

Toegang tot de biljart accommodatie

In de vorige nieuwsbrief werd nog enthousiast geschreven over een pasjessysteem. Inmiddels is ons gebleken dat ingewikkelde softwarematige handelingen deze keuze negatief beïnvloeden. Wij  kiezen voor eenvoud!

Op dit moment wordt driftig nagedacht over het ter beschikking stellen van een toegangssleutel aan alle leden die dat wensen. Daarvoor zal dan ook een borg worden gevraagd. 

In dat geval wordt er gekozen voor een zelfsluitend slot op de voordeur (geen deurknop meer aan de buitenkant). Uiteraard is er een bel die aangeeft dat men naar binnen wil. 

Vooralsnog is de huidige regeling met vrijwilligers met een maand verlengd en is er dus gelegenheid een goed afgewogen besluit te nemen. Wordt dus vervolgd.

Bij de voordeur wordt een lamp geïnstalleerd door Jappie Knol en Hans Hulkenberg met een bewegingssensor. Dit voor de donkere dagen. Het bewegen van de leden wordt dus al bij de voordeur gesignaleerd en niet alleen bij het biljart πŸ˜….

 

CV-installatie; ramen; geluidsoverlast: De verwarming staat aan om tijdens de openingstijden de zaal op een redelijke temperatuur te krijgen. Gelet op de gasprijs moet hier zorgvuldig aandacht aan worden geschonken. Het verbruik wordt in de gaten gehouden en vooreerst zullen de ramen worden voorzien van zgn. kozijnfolie. Het geluid in de zaal heeft ook onze aandacht. 

 

Een ieder heeft weer een seintje gekregen dat de interne competitie weer wordt opgestart! Prachtig en bij voorbaat dank aan de organisatie daarvan. 

In de FFBC-libre wordt dit jaar gespeeld met teams van 8 of 9 personen (afhankelijk van de tegenstander). Wanneer er thuis wordt gespeeld zijn er 3 biljarts bezet (i.p.v. 4) en dus 2 beschikbaar voor vrij spelen.

Op het inschrijfformulier wordt gevraagd of je beschikbaar bent voor de ochtend of de middag. Wanneer die vraag niet wordt aangekruist gaan we er van uit dat je de gehele dag inzetbaar bent. De volgende thuiswedstrijd is 10 januari 2023 (het inschrijfformulier wordt t.z.t. opgehangen). Eerst zijn er uitwedstrijden tegen Franeker op 25 oktober en Burgum op 6 december. 

 

Voor de woensdagavondcompetitie hebben zich voldoende leden aangemeld die binnenkort via de mail worden benaderd.

 

zaterdag 24 september 2022

Fietsend door Drachten en wijde omgeving zien we aanwijzingen om op vrijdag 30 september naar de OPEN DAG van onze biljartclub te gaan. Uiteraard is een ieder van harte welkom tussen 12.00 en 20.00 uur.

Een aantal vrijwilligers staat klaar om onze gasten enthousiast te maken voor een ontspannen toekomst bij onze club. 

Waar we op kunnen rekenen is op dit moment nog een verrassing. Maar de biljarters waarop we normaliter altijd kunnen rekenen moeten toch wel even rekening houden met beperkte mogelijkheden om vrijdagmiddag de keu uit het rek te halen. Gasten gaan nu even voor! Een verzoek aan een ieder hier rekening mee te houden.

 

Met grote regelmaat zijn alle vijf biljarts bezet en dat is prachtig! Het publicatiebord is weer verrijkt met deelnamelijsten voor diverse toernooien en de aanmelding is optimaal. Zoals bekend start de interne competitie weer na het kerstreces. 

Ook de openstelling op woensdagavond begint te wennen en dat lag in de verwachting! Om die woensdagavond (en hopelijk binnenkort een tweede avond)  nog mooier te maken wordt op 1 november gestart met een aansprekende leuke competitie gedurende de maanden november en december (totaal 8 avonden). Deelnemers hiervoor kunnen zich voor 3 oktober melden via dit mailadres (hnouta@gmail.com). Er wordt verwacht dat zij tenminste vijf avonden (van de acht) aanwezig zijn. Er wordt gespeelt op 4 van de 5 biljarts en gekozen kan worden voor Libre en/of driebanden. Na de aanmelding kan worden bekeken of de voornemens ook uitgevoerd kunnen worden. 

Bij deze competitie is winnen/verliezen niet van belang maar de gemiddelde ontwikkeling van het eigen moyenne is van doorslag om uiteindelijk een rangorde te presenteren met daarbij een passende afronding op de laatste woensdag (20 december). 

Deelnemers die zich hebben gemeld zullen tijdig worden benaderd over "het hoe en wat" (meer informatie? >> neem even contact op met henk nouta M. 06-45596417).

 

FFBC - libre: Dit jaar wordt er in de FFBC-libre gespeeld met teams van 8 i.p.v. 9 personen. Bij "thuis-spelen" zijn er 3 biljarts (i.p.v. 4) bezet en blijven er dus 2 vrij.

Let op: Heb je je ingeschreven voor thuis-wedstrijden dan is het van belang aan te geven of je 's morgens of 's middags wilt spelen. Hier zal de wedstrijdleiding rekening mee houden. Ontbreekt die keuze dan is de keuze aan de wedstrijdleiding. De eerste thuiswedstrijd is 4 november!

 

Toegang tot de biljart accommodatie:

Met dank aan de vele vrijwilligers voor het beheer van de accommodatie tijdens de afgelopen periode nemen we binnenkort afscheid van die oplossing. Het bestuur heeft besloten dat de buitendeur binnenkort alleen geopend kan worden via een toegangspas. Het risico dat de zaal open is terwijl er geen leden zijn is te groot op een plek in het hartje van het centrum. Degenen die hiervan geen gebruik kunnen of willen maken kunnen zich melden via een bel bij de voordeur. De deur wordt dan geopend door inmiddels aanwezige leden. Normaliter sluit de deur na binnenkomst waarmee de toegang voor onbevoegden wordt geblokkeerd.

Naast de installatiekosten van het systeem kost een toegangspas € 15,--. Het bestuur heeft besloten een pas te verstrekken aan die leden die dat wensen. Daarvoor zal dan een borg worden gevraagd ter grootte van € 10,--. Bij vervanging wordt € 15,-- in rekening gebracht.

Realisatie: Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer e.e.a. gerealiseerd wordt. Het kan dus zijn dat er nog een beroep moet worden gedaan op vrijwilligers in de maand oktober (of een deel van die maand).

Aanvullende informatie volgt wanneer duidelijk wordt wanneer het systeem operabel is.

 

Ledenvergadering 1 december 2022

Het is al eerder in de nieuwsbrief aangegeven. Nogmaals! Omdat wij het als bestuur belangrijk vinden dat onze club gedragen wordt door de leden. Leden die zich inspannen om naast de prachtige biljartsport het mogelijk maken te ontspannen en te ontmoeten.

Een commissie bestaande uit Sipke Lindeboom, Klaas van der Veen, Kees Kooijman en Henk Nouta bereid het voorstel voor om te komen tot een Statutenwijziging. Dit voorstel zal op 1 december worden voorgelegd aan de leden.

Inmiddels zijn alle financiële toezeggen (MOS, Gemeente Smallingerland, Mienskipsfûns) ontvangen door de penningmeester en kan "de balans" worden opgemaakt na een enerverende periode van aanpassingen in ons clubgebouw. Wij nemen ons voor op 1 december een begroting 2023 te presenteren, een financieel perspectief voor de vervolgjaren en de voorlopige jaarcijfers 2022. 

Sponsoring blijft van belang maar lijkt arbeidsintensief. Mochten er leden zijn die de woorden "lijkt arbeidsintensief" kunnen ombuigen tot "blijkt rendabel" dan zijn die leden van harte welkom bij een bestuurslid. "Velen schouders kunnen de last veranderen in een donsveer"!!!

 

Suggesties, opmerkingen ? Kortom alles wat kan bijdragen om het leven rondom een biljarttafel te vergroten? Trek een bestuurslid aan "de jas"! 

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

namens het bestuur,

Henk Nouta