Algemeen en Wedstrijdreglement 

Biljartclub Diensten Centrum Drachten

Algemeen reglement

I. Algemeen

 1. Openingstijden biljartzaal: maandag van 09:00 uur tot 17:00 uur; dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 2. Voor het vrij-biljarten is een lidmaatschap van de club niet vereist. Aan activiteiten van de club kunnen alleen leden of door het bestuur uitgenodigde personen deelnemen.

II. Voorwaarden voor vrij-biljarten

 1. Naam noteren op het z.g. vrij-bord bij de ingang van de biljartzaal.
 2. De naam mag niet worden geplaatst op het bord, wanneer men al deelneemt aan vrij-biljarten, wedstrijden of biljartles.
 3. De persoon, die aan de beurt is, speelt normaal met de persoon, die na hem genoemd wordt op het bord. Echter niemand is verplicht te spelen met een persoon, die hij om welke reden dan ook niet als tegenstander wenst.
 4. De volgorde van de namen op het bord dient te worden gerespecteerd.
 5. De persoon, die het recht heeft op een vrij biljart, deponeert het verschuldigde bedrag in de automaat ongeacht of hij een tegenstander heeft. Wanneer dat niet binnen vijf minuten geschiedt, laat hij zijn beurt voorbij gaan. Het staat hem vrij zijn naam opnieuw te noteren op het bord.
 6. Namen op het bord mogen zonder meer niet worden verwijderd, maar vindt plaats na overleg met de betrokkenen.
 7. Voor volgende partijen moet opnieuw de naam op het bord worden genoteerd.
 8. Een ieder speelt voor eigen risico.
 9. Schade aan biljarts, keuen en andere materiaal toebehorend aan het dienstencentrum en/of de biljartclub moet onmiddellijk worden gemeld bij het bestuur en/of medewerkers van het dienstcentrum.
 10. Spelers, die de laatste wedstrijd van de dag spelen, dienen het biljart schoon te maken en met een kleed af te dekken.

III.  Biljarts

 1. Er zijn vijf biljarts aanwezig met de afmetingen 115 x 230 cm.
 2. Het bestuur beslist over vervanging van lakens en ballen op advies van de materiaalcommissie.

IV. Keuenrek

 1. Leden hebben, zolang er ruimte is, recht op een plaats voor één keu in het rek. Indien men hiervoor belangstelling heeft kan contact worden opgenomen met de materiaalcommissie.

V. Biljartklokken

 1. De biljartklokken zijn afgesteld op 50 eurocent muntstukken voor een halfuur biljarten.
 2. Wijzigingen van de tarieven moeten worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

VI. Spelsoorten

 1. Spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. Het deelnemen aan de competitie geschiedt volgens een door de competitieleider vastgesteld weekrooster. Spelers dienen onderling zelf het tijdstip af te spreken waarop een wedstrijd wordt gespeeld.
 2. Het wedstrijdreglement is van toepassing.
 3. Na elke wedstrijd moeten de spelers het wedstrijdformulier ondertekenen en het wedstrijdrooster invullen.

VII. Moyenne/handicap

Voor spelers, waarvan het gemiddelde niet bekend is, wordt door de competitieleider een schatting gemaakt.

 1. Het gemiddelde wordt berekend door het totaal aantal gemaakte caramboles te delen door het aantal beurten.
 2. Het moyenne is de uitslag van de laatste interne competitie.
 3. Dalingspercentage geldt alleen voor de wedstrijden van de eigen club. Voor libre en bandstoten maximaal 10% en voor driebanden maximaal 20% per competitie.
 4. Berekening hoogste serie (h.s.) op gemiddelde: 100xh.s. delen door eigen handicap (handicap is aantal te spelen caramboles). Uitkomst in procenten.
 5. Voor niet competitie spelende leden wordt de handicap, op basis van de gemiddelden tijdens de gespeelde 20 beurten wedstrijden, eenmaal per jaar in mei vastgesteld (indien van toepassing).
 6. Bepaling handicap bandstoten en driebanden van spelers waarvan alleen het libre handicap bekend is                                          :
  - Handicap 20 beurten bandstoten= aantal caramboles 20 beurten libre, gedeeld door 2 + 5.
  - Handicap 20 beurten driebanden= aantal caramboles 20 beurten libre, gedeeld door15 + 2.

 

VIII.  Competities

 1. Opgave voor competities gebeurt via de inschrijflijst en is voor onbepaalde tijd. Deelname eindigt door invulling van de uitschrijflijst. Deze lijsten worden ruim voor aanvang van de competities opgehangen op het publicatiebord in de biljartzaal.
 2. Per competitieonderdeel moet voor aanvang een inleggeld worden voldaan. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 3. De competitie indeling wordt door de wedstrijdcommissie bepaald.
 4. Elke wedstrijd dient gecontroleerd te worden door twee personen.
 5. Na elke wedstrijd ondertekenen beide spelers het wedstrijdformulier, vullen het rooster in en brengen het wedstrijdformulier naar de daartoe bestemde plaats.
 6. Let op. De spelers dienen zelf te controleren of de weergave op competitieoverzichten correct is.
 7. In bijzondere gevallen heeft de competitieleider het recht gedurende de competitie of andere wedstrijden (bijv. 20 beurten) de handicap aan te passen.
 8. Spelers zijn verplicht voor of na hun wedstrijd een andere wedstrijd te arbitreren en mogen zich pas daarna op het bord voor vrijbiljarten plaatsen.
 9. Beide namen mogen pas op het competitiebord worden genoteerd wanneer beide spelers in de biljartzaal aanwezig zijn.
 10. Na beëindiging van de competitie maakt de competitieleider en/of een daartoe aangewezen persoon de stand op. In elke groep zijn drie prijzen beschikbaar (1 t/m 3) en één voor de hoogste serie die op percentage van de handicap wordt berekend (relatief).
 11. Voor de driebandencompetitie geldt een absolute hoogste serie (dus niet op basis van percentage).
 12. Wanneer meerdere spelers eindigen met een gelijk aantal punten, dan wordt de rangschikking bepaald door de progressie van het moyenne.
 13. Resultaten van de competitiewedstrijden worden door de competitieleider, en/of door het bestuur aangewezen lid, via de computer verwerkt. De competitieoverzichten worden periodiek geplaatst op het magneetbord in de biljartzaal en gepubliceerd op de website van de vereniging.
 14. De arbiter dient zorgvuldig het spel te volgen en duidelijk hoorbaar de telling bij te houden. Hij geeft aan het eind van de serie de gemaakte caramboles door aan de schrijver. Hij bemoeit zich niet met het spel en handelt verder in overeenstemming met de algemeen geldende afspraken.
 15. De schrijver noteert de doorgegeven caramboles op het daarvoor bestemde wedstrijdformulier en vult tevens hierop de gevraagde gegevens in als de betreffende spelers dit hebben nagelaten.
 16. In bijzondere gevallen kan de competitieleider beslissen dat een wedstrijd moet worden overgespeeld.

IX. Prijsuitreiking

 1. Aan het eind van de competitie is voor de winnaar in elke klasse een wisselbeker beschikbaar.
 2. Het bestuur kan voor de drie hoogst geëindigden in elke klasse een beker met inscriptie beschikbaar stellen, die hun eigendom blijft. De spelers met de hoogste serie kunnen een kleine standaard met inscriptie krijgen.
 3. Alle prijswinnaars krijgen een consumptieve prijs.
 4. De bekers voor de competitie ‘Kampioenschap van Smallingerland’, de ‘Eigen Competitie’, het eendaagse ‘Kampioenschap van Smallingerland’ bandstoten en driebanden en de consumptieve prijzen worden beschikbaar gesteld door de club.
 5. Prijzen voor het ‘Kampioenschap van Smallingerland’ worden aan het eind van het kalenderjaar uitgereikt.
 6. Prijzen voor de z.g. ‘eigen competitie’ worden uitgereikt na afloop van de algemene ledenvergadering.
 7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inkoop van prijzen.
 8. Het bestuur draagt zorg dat de wisselbekers tijdig ingeleverd worden, opdat deze voor de eerstvolgende prijsuitreiking gegraveerd kunnen worden.
 9. Definitief bezit wisselbeker: na drie keer opeenvolgend of vijf keer in totaal winnen van een beker (winnaar krijgt een replica). Originele beker blijft in het bezit van de club.!

X. 20 beurten wedstrijden

 1. Maandelijks, m.u.v. de periode mei tot en met augustus, worden 20 beurten wedstrijden gehouden. De spelers die als hoogste eindigen ontvangen een consumptieve prijs. De score wordt bepaald door de hoogte van de overschrijding van de eigen handicap. Voor deze wedstrijden is inleggeld verschuldigd. De hoogte van het inleggeld wordt voorgesteld door het bestuur en geaccordeerd door de algemene ledenvergadering.
 2. Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre, bandstoten, driebanden en annoncee.
 3. Deelnemers aan 20 beurten wedstrijden dienen de gehele dag beschikbaar te zijn.
 4. Het totale inleggeld wordt besteed aan prijzen.

XI. Spelen tegen andere clubs/verenigingen

 1. De BC DC Drachten is aangesloten bij de Friese Federatie Biljart Clubs 50 + (FFBC) en neemt deel aan de door deze federatie georganiseerde competities in de spelsoorten libre en driebanden.
 2. Thuiswedstrijden libre: maximaal 24 leden kunnen zich hiervoor inschrijven.
 3. Voor aanvang van de FFBC competitie Libre kunnen spelers zich opgeven voor uitwedstrijden via een opgave formulier. De wedstrijdcommissie zorgt dan voor samenstelling van de uitteams. De competitieleider geeft minstens 10 dagen voor de speeldag de deelnemers en hun moyennes door.
 4. Er worden competitiewedstrijden gespeeld tegen clubs/verenigingen die aangesloten zijn bij de FFBC. Deze FFBC competitiewedstrijden worden gespeeld met 12 tegen 12 personen, m.u.v. de uitwedstrijden tegen clubs/verenigingen met maximaal drie biljarts.
 5. In niet FFBC verband worden tegen verschillende verenigingen thuis- en uitwedstrijden gespeeld.
 6. Bij bovengenoemde wedstrijden is de handicap gebaseerd op 30 beurten.
 7. De competitieleider stelt de spelerslijsten samen op basis van eigen opgaven van leden.
 8. FFBC driebanden competitie: een team bestaat uit 4 spelers.
 9. Voor deze wedstrijden is geen inleggeld verschuldigd.
 10. De competitieleider deelt bij bezoek van andere clubs de wedstrijden in en houdt, in samenwerking met hun leider, de resultatenlijst bij.
 11. Consumpties: de gasten en de ontvangende wedstrijdspelers krijgen twee consumpties aangeboden door onze club
 12. Avondwedstrijden: tegen BC Philips wordt tweemaal per jaar gespeeld om de Talsma wisselbeker (libre).
 13. Twee keer per jaar worden tegen BC Philips (‘s avonds) driebanden wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld bij BC Philips, waarbij BC DC Drachten eenmaal als gastheer optreedt. Het team dat hieraan deelneemt bestaat uit zes deelnemers.
 14. Handicaps van BC Philips spelers zijn gebaseerd op 20 beurten.
 15. Inschrijving BC Philips wedstrijden: de competitieleider hangt ruimschoots voor de wedstrijddatum een inschrijfformulier voor maximaal 20 personen op het publicatiebord (libre).
 16. Uitwedstrijden: aanvang 19.30 uur. Aanwezig: 19.15 uur.
 17. Thuiswedstrijden: aanvang 18.30 uur (deur open 18.15 uur). Einde uiterlijk 23.00 uur (tenzij anders bepaald). Gasten en eigen spelers krijgen koffie en hapjes aangeboden door BC DC Drachten. Andere consumpties zijn voor eigen rekening. De catering wordt verzorgd door de kok/medewerker van DC @Holdert.
 18. Het bestuur zorgt voor een attentie voor de kok/medewerker(s).

XII. Onkosten

 1. Declaraties: bestuurs-, commissie- en overige leden kunnen voor de BC DC Drachten gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester. Het bestuur stelt de hoogte van o.a. de kilometervergoeding vast.

XIII. Bepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur en/of de algemene ledenvergadering een besluit.

 

XIV. Wedstrijdreglement

A. Algemeen

 1. Er kan door leden van BC DC Drachten twee keer per jaar worden deelgenomen aan competities in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.

B. Wedstrijden

 1. Alle groepen spelen volgens het wedstrijdrooster, dat door de competitieleider is vastgesteld.
 2. De competitieleider en/of een daartoe aangewezen lid zorgt ervoor dat het rooster tijdig beschikbaar is.
 3. Er wordt in principe één wedstrijd per week per persoon en spelsoort gespeeld.
 4. De spelers spreken onderling af wanneer er gespeeld wordt.
 5. De op het wedstrijdrooster als eerst genoemde speler heeft de plicht om contact op te nemen met de als tweede genoemde speler. In geval van nalatigheid ontslaat dit de tweede speler niet van de verplichting om contact met eerstgenoemde speler op te nemen.
 6. Is een speler op de geplande dag niet in staat om te spelen, dan mag hij in overleg met zijn tegenstander op een andere dag in dezelfde week de wedstrijd spelen. Per dagdeel mogen maximaal twee wedstrijden worden gespeeld.
 7. Wanneer geen van beide spelers contact zoekt of een afspraak maakt over het tijdstip waarop de geplande wedstrijd zal worden gespeeld, zijn beide spelers verplicht de gehele dag beschikbaar te zijn om de betreffende wedstrijd te spelen. Beschikbaar zijn staat gelijk aan aanwezig zijn in de biljartzaal van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 8. Als een speler, zonder zich af te melden, niet verschijnt, beslist de commissie hoe verder te handelen. De tegenstander moet hiervan wel melding hebben gemaakt op het wedstrijdrooster.
 9. De eerstgenoemde speler heeft altijd de afstoot met de witte bal, de tweede speler de nastoot (tenzij anders is bepaald). Een wedstrijd is geëindigd wanneer de tweede speler het te spelen aantal caramboles heeft behaald. Wanneer de eerste speler als eerste het aantal te spelen caramboles heeft behaald, dan heeft de tweede speler het recht op een nastootbeurt. Beide spelers hebben het recht, nadat het te spelen aantal caramboles is bereikt, de serie voort te zetten wanneer zij een gerede kans maken de tot dan in hun groep gemaakte hoogste serie te overtreffen.
 10. Spelers moeten direct na de wedstrijd het resultaat vermelden op het wedstrijdrooster en tevens het wedstrijdformulier op eventuele fouten controleren en daarna ondertekenen. Ook moeten spelers controleren of de uitslag van een wedstrijd goed is ingevuld op het wedstrijdformulier.
 11. Bij geconstateerde onjuistheden moet deze z.s.m. aan de verantwoordelijke perso(o)n(en) worden gemeld. De competitieleider(s) zullen dan de regels van dit competitiereglement, waar nodig, strikt toepassen.
 12. Als een speler aan het eind van de competitie niet in staat is om de resterende vijf of meer wedstrijden te spelen, dan worden alle partijen als niet gespeeld verklaard. Bij vier of minder wedstrijden krijgen zijn tegenstanders voor de niet gespeelde wedstrijden het gemiddelde aantal wedstrijdpunten van hun gespeelde wedstrijden.
 13. Spelers die aan het eind van de competitie hun wedstrijden, naar het oordeel van de competitieleider, zonder reden van overmacht, niet hebben gespeeld, sluiten zich uit voor deelname aan de volgende competitie. Verder is het onder punt l van toepassing.
 14. Elke speler heeft het recht voorafgaande aan elke wedstrijd drie proefstoten te maken.
 15. Bij eenzijdig staken van een wedstrijd vindt aftrek plaats van één wedstrijdpunt.
 16. Een met goedkeuring van alle partijen gestaakte wedstrijd wordt hervat vanaf acquit door de eerstgenoemde speler volgens het wedstrijdformulier. Echter wanneer de posities van de ballen gemerkt en/of bij de arbiter bekend zijn, wordt de wedstrijd hervat vanaf de gemerkte posities of op de bij de arbiter bekende plaatsen.
 17. Tegen spelers die in strijd met dit reglement handelen kunnen, op voorstel van de competitieleider, door het bestuur sanctiemaatregelen worden genomen.
 18. Het bestuur vertrouwt er op, door het strikt toepassen van deze regels, problemen te voorkomen. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer iedereen zich van zijn verantwoordelijkheden bewust is en optimaal meewerkt.
 19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de competitieleider en/of het bestuur een bindend besluit.

 

Dit algemeen reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 24 februari 2015.

Gewijzigd op 10 mei 2019 (Sijtze/Klaas) na goedkeuring jaarvergadering 18 april 2019.