Algemene ledenvergadering


26 april 2018

Vlakke en snelle algemene jaarvergadering

 

Het was één van de snelste algemene ledenvergaderingen ooit van BC DC Drachten. Een uur na zijn openingswoorden kon voorzitter Renze van der Lei ook de afsluitende woorden richten tot de 46 aanwezige leden. De vergadering werd gehouden in de biljartzaal, omdat er in Trefpunt @Holdert verder geen zaalruimte beschikbaar was. Na de ledenvergadering volgde de prijsuitreiking voor de drie hoogst geëindigden en de producenten van de hoogste serie van de onlangs afgesloten interne ‘Eigen competitie’. De regie hiervoor was niet strak omdat aanvankelijk aangekondigd werd dat die in de naastgelegen zaal zou plaatsvinden. Dit werd herroepen door de aankondiging dat het verplaatst werd naar het restaurant. Tenslotte werd het toch de biljartzaal.

 

De agendapunten werd in een vlot tempo afgehandeld en zo nodig vastgesteld. Mede doordat deze vooraf beschikbaar waren gesteld. De kascommissie, bestaand uit Gerard Beerling en Fred Homminga, verzocht de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Aftredend was Gerard Beerling. In zijn plaats is Sipke Zuidema zijn opvolger, terwijl Sipke Lindeboom tot reserve kascommissie lid werd benoemd.

 

Als opvolger van penningmeester Hans Veugelers werd Dick van der Molen benoemd. De aftredende en herkiesbare Johan van Kammen werd herkozen. Door omstandigheden had Sijtze van der Molen op de ochtend van de vergadering laten weten dat hij per direct stopt als bestuurslid en wedstrijdleider. Er zal omgezien worden naar een opvolger.

 

De standard voor de kortste partij was overhandigd aan Eppie Betten (7 beurten) en de bekers voor het clubkampioenschap driebanden en bandstoten aan Albert Hoekstra.

Vervolgens kreeg Okke Booij de gelegenheid om een verklaring af te leggen over zijn plotselinge besluit om te bedanken voor het lidmaatschap van de club. Het bleek dat het een (te) emotioneel besluit is geweest. Gelukkig blijft Okke gewoon (ere)lid.

Na de rondvraag volgde de afsluiting van de vergadering.

 

In een Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid. De verwachtingen waren hoog gespannen door de mededeling in het gezonden voorwoord van de voorzitter dat het bestuur maar liefst zes keer had vergaderd. Over het gevoerde beleid werd voldoende gecommuniceerd, maar over het te voeren beleid was het maar mondjesmaat. Daarnaast werd de vergadering ‘monddood’ gemaakt door de aankondiging dat vragen vooraf schriftelijk ingediend moesten worden. Die waren er niet, waardoor er geen interactie was met de leden. De biljartclub is van alle leden. Het bestuur is benoemd om hieraan leiding te geven en dit te delen met de leden.

 

Er was een aankondiging over het vervangen van de lakens en ballen. Die werd niet toegelicht. Zo verging het ook de nieuwe wet op de privacy. Uit het financiële overzicht en schriftelijke toelichting concludeerde de penningmeester dat zijn opvolger met een ruim banksaldo kan werken. Aanvullend had mondeling toegelicht kunnen worden of het huidige financiële beleid voldoende is voor de toekomst.

 

Doordat wedstrijdleider Sijtze van der Molen en zijn assistent Klaas van der Veen verhinderd waren, werden de prijzen van de competitie overhandigd door Albert Hoekstra en Dirk Hettema.

DSC_0027.jpg

 

Wegens afwezigheid van de wedstrijdleiders overhandigden Albert Hoekstra en Dirk Hettema de prijzen aan de kampioenen. In dit geval aan Tjon Ajoe, 2de in Libre D.

 

DSC_0007.jpg

Het driebanden B-team werd gehuldigd vanwege het kampioenschap van de FFBC. v.l.n.r. Willem Tjeerdsma, Gerard Beerling, Eppie Betten, Joke van der Meulen, Henk de Groot, Romke Overzet, Hans Veugelers en secretaris Tjeerd Jaasma

DSC_0045.jpg

De kampioenen, v.l.n.r. Dirk Hettema (libre A), Joop Wolters (libre B), Jan Stavast (libre C), Albert Hoekstra (bandstoten A), Alle Faber (bandstoten B) en Peter Hoekstra (driebanden A). Op de foto ontbreken: Joop Middelbos (driebanden B) en Klaas van der Veen (libre D).
fotograaf: Ron Mulder

 

3 mei 2017

Algemene vergadering akkoord met contributieverhoging

 

Op de algemene ledenvergadering van BC DC Drachten op 3 mei 2017 kwamen ruim 50 leden af. Doordat alle jaarstukken digitaal waren toegezonden en in de biljartzaal aanwezig waren, werden die bij hamerslag vastgesteld. Meer discussie leverde het wel of niet deelnemen aan de FFBC-competities op. Het bleek dat er voor de driebandencompetitie geen belangstelling (meer) is. Wel zal worden ingeschreven voor de libre-competitie. De vraag is of dit nog mogelijk zal zijn. Want, doordat de driebanden-teams niet langer deelnemen zou het wel eens kunnen betekenen dat de algemene vergadering de FFBC heeft laten ploffen. Wordt vervolgd.

Albert Hoekstra is bereid om de organisatie voor de deelname aan de FFBC-competitie van het libre team voor zijn rekening te nemen

 

Nog meer discussie was over de financiën. Gebleken is dat de opbrengst van de klokken terugloopt. Dit zal moeten worden gecompenseerd om aan de toekomstige financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Op voorstellen van het bestuur waren een tweetal reacties binnen gekomen. Eén van Fokke Lindeboom en Henk de Groot om de contributie te verhogen naar 5 euro per maand en één van Sipke Lindeboom die aangaf hier faliekant tegen te zijn. Doordat de voorzitter ruimte gaf aan een discussie werden er door de vergadering diverse mogelijkheden aangekaart om de inkomsten te verhogen. Uit de discussie bleek ook dat er wel degelijk draagvlak voor een hogere verhoging dan het voorstel van het bestuur (van 10 naar 20 euro). Er werd echter besloten om het bestuursvoorstel aan de vergadering voor te leggen en gefaseerd de contributie de komende jaren te verhogen. Dit werd door de alv bekrachtigd. Het is jammer dat het bestuur de vergadering niet even schorste om een nieuw voorstel te formuleren op basis van de opmerkingen van de algemene vergadering.

Nu werd het bestuursvoorstel aangenomen om de contributie met 10 euro per jaar te verhogen en het inschrijfgeld voor de onderlinge competities met 2.50 euro. Een gemiste kans.

De contributie werd vastgesteld op 20 euro per jaar en het inschrijfgeld op 7.50 euro per competitie.

 

Met deze verhoging kunnen niet alle verwachte uitgaven en reserveringen op langere termijn worden gedekt. De komende jaren zal dus weer moeten worden gesleuteld aan het verhogen van de inkomsten. Overigens is de financiële positie van de club voldoende toereikend om, op de korte termijn, aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Doordat secretaris Hans van der Aar aftredend was en zich niet herkiesbaar was, werd Tjeerd Jaasma als vervangend bestuurslid benoemd. Hans heeft organisatorisch een stempel gedrukt op de club. Dat is terug te vinden in de vastlegging van de stukken en de verbetering van de inning van de contributie en inschrijfgelden voor de competities. Voor een clubje van ruim 100 leden en een omzet van zo’n 5000 euro is het heel bijzonder dat er een jaarverslag is gemaakt en de jaarrekening is vastgelegd in een begin- en eindbalans en een verlies- en winstrekening. Hans heeft daarvoor heel veel tijd gespendeerd aan de club. Hij werd bij zijn afscheid dan ook bedankt voor het vele werk met enkele attenties.

 

Ook werd na elf jaar afscheid genomen van wedstrijdleider Okke Booij. Als zijn opvolger is in het bestuur Sijtze van der Molen benoemd. Hij krijgt ondersteuning van Klaas van der Veen.

 Okke heeft op zijn specifieke terrein erg veel betekend voor de club. Uren, dagen, maanden besteedde hij aan zijn hobby. Want dat was het tot voor kort. Een hobby die hij combineerde met altijd maar bezig zijn met verbeteringen, tot diep in de nacht. Met succes, want door zijn verworven computerkunde en kennis van biljartprogramma’s heeft hij dit steeds verder verfijnd. Daarbij kreeg hij hulp van Joop Wolters, Dirk Hettema en Hans van der Aar. Samen hebben ze bereikt dat, door aangepaste programma’s, de organisatie van de toernooien aanzienlijk zijn verbeterd.

 

Op verzoek van het bestuur was het Henk de Groot vergund om enkele woorden tot Okke en de vergadering te mogen richten. Hij noemde Okke een mensen-mens door de wijze waarop hij met leden en andere aan de biljartsport verweven mensen omging. Ook genoemd werd zijn zeer gewaardeerde wijze waarop hij prijzen overhandigde, met hier en daar een sneer, gelardeerd met lovende woorden. Okke maakte daarbij gebruik van een eigen ontwikkeld taaltje. Het is een mix van het Gronings, het Fries en Nederlands. Hij verbasterde dit tot een mix, waarmee hij prachtige uitspraken deed.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de club werd, door een fors deel van de leden, het bestuur verzocht om de wedstrijdleider aan de algemene vergadering voor te dragen voor een benoeming tot erelid. Dit werd door de vergadering met een ovatie bekrachtigd.

 

In de rondvraag werd door Sijtze van der Molen aangedrongen om de website in stand tot te houden. Daarnaast is hij van mening dat de site voor een bezoek meer uitnodigend en aantrekkelijker gemaakt moet worden. Er staan nu artikelen op waarvan vrijwel niemand op de hoogte is.

Vervolgens werd koers gezet naar het restaurant van @Holdert waar de prijsuitreiking plaatsvond van de onlangs geëindigde ‘Eigen competitie’ 2017 door Okke Booij, met hulp van Dirk Hettema. Het werd een humor volle galgenrede.

 


 


Toch deelname aan FFBC driebanden competitie

Scheidend wedstrijdleider Okke Booij had geen goed gevoel over de besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering om geen driebandenteams meer aan te melden voor de FFBC-competitie. Middels een individuele actie slaagde hij er alsnog in om 12 driebandenspelers hiervoor te interesseren. Daarmee is deelname van 2 teams voor het seizoen 2017-2018 verzekerd. Hoewel dit reglementair discutabel is, is om praktische reden besloten alsnog deel te nemen aan de FFBC-competitie driebanden.