Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen Ontwerp d.d. 5 december 2012
Indien er onjuistheden voorkomen in Uw
personalia of elders in de tekst wordt u
verzocht zo spoedig mogelijk contact op te
nemen.
Stationsweg 49 9201 GH Drachten
Postbus 345 9200 AH Drachten
Telefoon (0512) 51 22 05
Fax (0512) 51 48 60
E-mail h.breuker@vellingawiersma.nl
www.vellingawiersma.nl
VASTLEGGING STATUTEN EN STATUTENWIJZIIGNG
BILJARTCLUB DIENSTEN CENTRUM DRACHTEN
164858/HPB
Op * tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr Hillebrand Philippus Breuker, notaris te -----
Drachten: ----------------------------------------------------------------------------------
1. * --------------------------------------------------------------------------------------
2. * --------------------------------------------------------------------------------------
handelend ter uitvoering van een besluit tot vastlegging van de statuten en statutenwijziging
van de te Drachten gevestigde vereniging: Biljartclub Diensten Centrum Drachten, met adres:
Burmanialaan 64, 9203 PJ Drachten, niet ingeschreven in het handelsregister, hierna te ------
noemen: 'de vereniging', en tot het ondertekenen van deze akte aangewezen, waarvan blijkt uit
het stuk dat aan deze akte is gehecht. -------------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden als volgt: -----------------------------------------------
ONTSTAAN VERENIGING -------------------------------------------------------------------
De vereniging is opgericht op twee september negentienhonderd zeventig. --------------------
Van de statuten voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte. Wel heeft de --------
vereniging een huishoudelijk reglement gedateerd vijf januari tweeduizend zeven. ------------
Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten en statutenwijziging is ---
genomen door de algemene vergadering op * tweeduizend twaalf, met inachtneming van de --
voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en ------------
besluitvorming. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering is aan deze akte ---
gehecht. -----------------------------------------------------------------------------------
Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en wijzigen en in notariële vorm ---
vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met ‘volledige rechtsbevoegdheid’ -
als bedoeld in de tweede titel van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. --------------------------------
Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering gelden met onmiddellijke ingang voor
de vereniging de volgende statuten. ---------------------------------------------------------
STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 – Naam en zetel -----------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Biljartclub Diensten Centrum Drachten. -----------------
2. De vereniging is gevestigd te Drachten, in de gemeente Smallingerland. ------------------
3. De vereniging is opgericht op twee september negentienhonderd zeventig. ---------------
Artikel 2 - Doel----------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft als doel: het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de ------
biljartsport in al zijn verschijningsvormen, en het verrichten van al wat hiermee verband -
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. --------------------------------------------------
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ------------------------------
a. deel te nemen aan de competities voor zowel het libre als de driebanden spelsoort --
2
OPRVER01
van de Friese Federatie Biljart Clubs vijftig plus; ------------------------------------
b. het organiseren van competities, wedstrijden en evenementen op het gebied van de
biljartsport. -----------------------------------------------------------------------
Artikel 3 - Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van bij voorkeur vijftig jaar en ---
ouder, die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk ----
willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten. ---------------------------------------
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. --------------------------
2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als --
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de -----
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan haar -
bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie. ---------------
3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de --
vereniging, tot erelid benoemen. -------------------------------------------------------
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft echter -
geen contributieplicht. -----------------------------------------------------------------
4. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen -
van alle leden zijn opgenomen. ---------------------------------------------------------
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel
van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel
is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen. ------------------------------------
5. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden ----
geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de --
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van -
schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn --------------------
lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. -------------------------------------------
6. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat
lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer -
voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen
vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep blijft het lid geschorst. ------------------------------------------------------
Artikel 4 – Einde lidmaatschap ------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt door: ---------------------------------------------------------
a. het overlijden van het lid; ---------------------------------------------------------
b. opzegging door het lid; -----------------------------------------------------------
c. opzegging door de vereniging; -----------------------------------------------------
d. ontzetting. -----------------------------------------------------------------------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van
een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een -----------
opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke
ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --
voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late -------
opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan ---------
verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het volgend boekjaar, tenzij het
bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit. ------------------------
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële --
verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval omschreven in de ---
volgende alinea. -----------------------------------------------------------------------
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand ----
nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie
3
OPRVER01
of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar -------
vastgestelde contributie verschuldigd. --------------------------------------------------
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door -
middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van -----
opzegging. ----------------------------------------------------------------------------
Opzegging is mogelijk: -----------------------------------------------------------------
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of --
- als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van -
de vereniging niet nakomt; of -----------------------------------------------------
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. ---------------------------------------------------------------
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap
vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. ---------------------
4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een -----
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. -------
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de ------
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke ----
wijze benadeelt of heeft benadeeld. ----------------------------------------------------
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is -
gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar
verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen
binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en -
hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst. --------
6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet
voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is -------
gecommuniceerd. ----------------------------------------------------------------------
Artikel 5 – Aspirant-leden -----------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant-lidmaatschap. -
Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan --
activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn. ---
Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering --
dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. --------------------------------------------
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en --------
ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de ------
aspirant-leden. ------------------------------------------------------------------------
3. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, wordt door
de algemene vergadering vastgesteld. Daarbij kunnen de aspirant-leden verplicht worden
een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De ----
bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het -------
aspirant-lid openstaan. ----------------------------------------------------------------
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en adressen van de ---
aspirant-leden zijn vermeld. ------------------------------------------------------------
Artikel 6 - Donateurs ----------------------------------------------------------------------
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen -----------
verschillende categorieën donateurs zijn. -----------------------------------------------
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij
hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij --
hebben daar geen stemrecht.-----------------------------------------------------------
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de -
4
OPRVER01
gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs. -----------------
3. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij --
eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. --------------------------
Daarbij kunnen de donateurs verplicht worden een opdracht tot automatische betaling --
van de periodieke bijdrage te verstrekken. De minimale bijdrage kan per categorie -------
verschillen. ----------------------------------------------------------------------------
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn -
vermeld. ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 7 – Inkomsten van de vereniging ---------------------------------------------------
1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. -----------------------------------------------------------------
2. Naast contributie van de leden kan de vereniging inkomsten verwerven uit donaties en
sponsoring. ----------------------------------------------------------------------------
Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming ------------------------------------------
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf natuurlijke
personen. -----------------------------------------------------------------------------
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.----------------------------
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.--------------------------
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering
zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. ----------------------------------
Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij
ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is ---
aangewezen. --------------------------------------------------------------------------
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ----------------------------------
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de --
vacatures kan voorzien. ----------------------------------------------------------------
2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. -----------------------------------
Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging. ----------------------------
3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is bevoegd
een voordracht op te maken. -----------------------------------------------------------
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering ----
meegedeeld. ---------------------------------------------------------------------------
De voordracht is niet bindend.----------------------------------------------------------
4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. ------------
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens
rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. ----------------------
b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats
in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. --------------------------------
Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing -----------------------------------------------
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------
- door aftreden van een bestuurslid; -------------------------------------------------
- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; ------------------
- door overlijden van een bestuurslid; -----------------------------------------------
- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn -----
gehele vermogen; -----------------------------------------------------------------
- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging; ------------------------
- als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in artikel 8 lid 2
om als bestuurder te kunnen worden benoemd; ------------------------------------
- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene --------
vergadering; ----------------------------------------------------------------------
5
OPRVER01
- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in --
het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van ---------
toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt; ------------------
een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. -------------------------------
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Deze -
schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste ---------
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste ---------
drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------------------------
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering ---
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, --
dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de -
gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan
zich daarin door een raadsman laten bijstaan. ------------------------------------------
Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ------------------------
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ----------
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met -----
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en -
die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip
en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). ---------
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan --
tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische --
weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----------------------
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene
die de vergadering bijeenroept. ---------------------------------------------------------
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan het
bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering ------
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------------------------------------------------
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in -
de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt
als een schriftelijke volmacht. ----------------------------------------------------------
Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen. ----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.-------------------
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de -----
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. ---------
Artikel 11 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten --------
vergadering --------------------------------------------------------------------------------
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de ----
vergadering zelf in haar leiding. --------------------------------------------------------
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ---------
vergaderingen worden gehouden. ------------------------------------------------------
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de
uitslag van een stemming is beslissend. -------------------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over -
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het ---
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming --
plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet ---
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door --
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door
6
OPRVER01
de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. -
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de -
vergadering ondertekend. --------------------------------------------------------------
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle ----
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. -------------------------
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg ------
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit ----
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.--------------------
Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden ----------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is tegenover -
de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het --
bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles met -------
betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit --
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe ------
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. -
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -----
gedurende zeven jaren te bewaren. -----------------------------------------------------
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -------
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan --
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar -------
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van
een derde verbindt. --------------------------------------------------------------------
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden ------------
tegengeworpen. -----------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot: -
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van -
registergoederen; -----------------------------------------------------------------
b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; --------------------------
c. het uitlenen van gelden; ----------------------------------------------------------
d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een geschil;
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet ------
begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die
geen uitstel kunnen lijden; --------------------------------------------------------
f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan --
boven het bedrag dat de algemene vergadering kan vaststellen; ---------------------
g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten. -------------------
De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven --
andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring --------
onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan -
het bestuur medegedeeld. --------------------------------------------------------------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden --
gedaan. -------------------------------------------------------------------------------
Artikel 13 – Vertegenwoordiging ----------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. -------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk ---------
handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of -
de penningmeester. --------------------------------------------------------------------
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en -----
bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de ---------
7
OPRVER01
vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. -----------------
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht
aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de ----
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -------------------
5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer ----
bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de -------
vereniging te vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------
Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording ---------------------------------------------
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één april tot en met éénendertig maart. --------
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een --
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het -
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de --
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen --
melding gemaakt. ---------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. ------
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als ----
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan -------
voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te ----
benoemen kascontrolecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen -------
uitmaken van het bestuur. Een lid van de kascontrolecommissie kan ten hoogste twee ---
achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascontrolecommissie.---------------------
Het bestuur is verplicht om de kascontrolecommissie inzage te geven in de gehele -------
boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar -------
gewenste inlichtingen te verstrekken. ---------------------------------------------------
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, ------
vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. ------------------
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel
gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde ---
rekening en verantwoording. -----------------------------------------------------------
Artikel 15 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering --------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ---------------------------------
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ---------
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer --
aan de orde: ---------------------------------------------------------------------------
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; ---------------------------
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen ----
boekjaar; -------------------------------------------------------------------------
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; -----------------------------
d. het vaststellen van de begroting; --------------------------------------------------
e. de benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het nieuwe boekjaar; -
f. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en --------
g. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering. ----------------------------------------------------------------------
Artikel 16 – De algemene vergadering: oproeping ------------------------------------------
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. -----------------------
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste één/tiende deel van -
de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te --
8
OPRVER01
roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na -
ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen
de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. -----------------------------------------
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt niet ----
voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd. --------------------------------------
2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een wijze als door
de algemene vergadering goedgekeurd. Oproeping kan in ieder geval plaatsvinden door --
middel van: ---------------------------------------------------------------------------
- een publicatie in het verenigingsorgaan; of ----------------------------------------
- een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of ---
- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. -----------------------------
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs ------
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat ---
door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. -------------------------------------------
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en
de dag van de vergadering niet meegerekend. -------------------------------------------
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda -------
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. -----------------
Artikel 17 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht ------------------------------
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur
en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van)
de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is ------
opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de ---
vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is. ----
2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem.-----------------------------------------
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. ------------------------------------------------
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te
stemmen. -----------------------------------------------------------------------------
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur --
worden overgelegd. --------------------------------------------------------------------
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht ----------
elektronisch is vastgelegd. -------------------------------------------------------------
Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. -----------------------------
Artikel 18 – De algemene vergadering: besluitvorming -------------------------------------
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met ------
volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en ------------
vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. ----------------------------------------
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee
voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. ----------------------
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een ----
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor ---
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na -
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt -
een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de -----------
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde -
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -
oorspronkelijke stemming. -------------------------------------------------------------
3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid -
wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen --------
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke --
9
OPRVER01
personen zal worden herstemd. --------------------------------------------------------
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ----------------------
4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is
het voorstel verworpen. ----------------------------------------------------------------
5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden --
vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. -----------
Alle stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. -------------------------------
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. ------------------
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van een elektronisch --------
communicatiemiddel uitoefenen. -------------------------------------------------------
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit met voorkennis
van het bestuur is genomen. -----------------------------------------------------------
7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met -
algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -
onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de -----
oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze --------------
plaatsgevonden. -----------------------------------------------------------------------
Artikel 19 – De algemene vergadering: leiding en notulen ---------------------------------
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. ------------
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van
de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. -----------------------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de -
voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de
voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld. ------------------------
Artikel 20 – Statutenwijziging -------------------------------------------------------------
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de ---
statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene ----------
vergadering worden vermeld. -----------------------------------------------------------
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering -
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter ---
inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ----------
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten --
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is -
vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast
te leggen. -----------------------------------------------------------------------------
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de -----
gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. ------------------
Artikel 21 - Fusie, splitsing, omzetting ----------------------------------------------------
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek
2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de ---
vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het --
bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd -
de eisen van de wet. ------------------------------------------------------------------------
10
OPRVER01
Artikel 22 - Ontbinding -------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige -
toepassing op een besluit tot ontbinding. -----------------------------------------------
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig ------------
liquidatiesaldo vastgesteld. ------------------------------------------------------------
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op
te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.--------
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat
de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij -
het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn
bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het ------
handelsregister. -----------------------------------------------------------------------
2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door: ----------------------------------------
- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door -------
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----------------
- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. ---
Artikel 23 - Vereffening -------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover
bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. ---------------
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. --------------------
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de -------
vereffening van haar vermogen nodig is. ------------------------------------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en -
nodig van kracht. ----------------------------------------------------------------------
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de -
naam van de vereniging worden toegevoegd. -------------------------------------------
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in -------------
overeenstemming is met het doel van de vereniging. ------------------------------------
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken -----
daarvan, door de vereffenaar(s). --------------------------------------------------------
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten ---
meer aanwezig zijn. -------------------------------------------------------------------
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening -
eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.-------------------
Artikel 24 – Reglementen -----------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. ----------------------
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie
van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of ---
commissies, de vergaderingen. ---------------------------------------------------------
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen -------
bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. -----------------------
SLOTVERKLARINGEN-----------------------------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden ten slotte: ----------------------------------------------
Huidig bestuur -----------------------------------------------------------------------------
Volgens opgave van de verschenen personen is het bestuur van de vereniging op dit moment -
als volgt samengesteld: ---------------------------------------------------------------------
a. de heer Hendrik de Groot, geboren te Ruinerwold op tien maart negentienhonderd -------
zesendertig, legitimatie: Nederlands rijbewijs met nummer 4156097804, geldig tot negen
mei tweeduizend zestien, uitgegeven te Smallingerland op negen mei tweeduizend elf, --
11
OPRVER01
wonende te 9203 EG Drachten, gemeente Smallingerland, Berglaan 16 70, gehuwd, -----
voorzitter; -----------------------------------------------------------------------------
b. de heer Johannes Wilhelmus van der Aar, geboren te Alkemade op twaalf december -----
negentienhonderd vierenveertig, legitimatie: paspoort met nummer NXKRHPD51, geldig -
tot negen januari tweeduizend dertien, uitgegeven te Smallingerland op negen januari --
tweeduizend acht, wonende te 9203 PJ Drachten, gemeente Smallingerland, Burmanialaan
64, gehuwd, secretaris; ----------------------------------------------------------------
c. de heer Jan Herskamp, geboren te Haarlemmermeer op zevenentwintig januari ----------
negentienhonderd drieënveertig, legitimatie: paspoort met nummer NVHC5BRC6, geldig -
tot vijf april tweeduizend zeventien, uitgegeven te Smallingerland op vijf april -----------
tweeduizend twaalf, wonende te 9202 TR Drachten, gemeente Smallingerland, Helling 22,
gehuwd, penningmeester; --------------------------------------------------------------
d. de heer Okke Jacob Booij, geboren te Groningen op negenentwintig februari -------------
negentienhonderd vierenveertig, legitimatie: paspoort met nummer NT3F94573, geldig tot
negen november tweeduizend zestien, uitgegeven te Smallingerland op negen november
tweeduizend elf, wonende te 9201 EZ Drachten, gemeente Smallingerland, De Meer 26 11,
gehuwd, lid; ---------------------------------------------------------------------------
e. de heer Rinze Gerrit van der Lei, geboren te Smallingerland op twee april ----------------
negentienhonderd vierenveertig, legitimatie: Nederlands rijbewijs met nummer ----------
4513478703, geldig tot twee november tweeduizend vijftien, uitgegeven te -------------
Smallingerland op twee november tweeduizend tien, wonende te 9207 ED Drachten, ----
gemeente Smallingerland, Rietpol 23, gehuwd, lid. --------------------------------------
Adres --------------------------------------------------------------------------------------
Het adres van de vereniging is: Burmanialaan 64, 9203 PJ Drachten. --------------------------
Inschrijving in het handelsregister ---------------------------------------------------------
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het -------
handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor --
verbintenissen van de vereniging. -----------------------------------------------------------
WOONPLAATSKEUZE ----------------------------------------------------------------------
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, ----
bewaarder van deze akte. -------------------------------------------------------------------
BEKENDHEID EN SLOT ---------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
personen en partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe ----
bestemde documenten vastgesteld. ---------------------------------------------------------
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Drachten op de datum, in het hoofd van deze akte --
vermeld. -----------------------------------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een --------
toelichting daarop, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----------
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en --
mij, notaris, ondertekend om _____________________ uur en _______________________
minuten. -----------------------------------------------------------------------------------